GLOW MARINE SUCCESSFULLY LAUNCHED KAI SHIUAN 8
AMID COVID-19 PANDEMIC

GLOW MARINE SUCCESSFULLY LAUNCHED KAI SHIUAN 8 
AMID COVID-19 PANDEMIC